Friday, April 08, 2005

el marc legal a internet

Tota pàgina web ha de tenir uns requisits legals en quan a drets d'autor, utilització de les dades i publicitat. El problema, però, és que la xarxa no té une fronteres delimitades i els marcs reguladors que regeixen un país no poden controlar allò que es crea fora dels seus limits. A Espanya aquesta llei es coneix com Ley de servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).
El disseny d'una web s'ha de fer seguint els següents marcs legals:
Copyright
Ley de servicios de la Sociedad de la Información
Llei General de publicitat
Indicacions de l'Agència de Qualitat d'Internet
Una alternativa la © que otorga el copyright es Creativa Commons.
Els usuaris es poden registrar les seves obres i reben un altre tipus de qualificació, la CC. Un dels punts més problematics en quan al marc legal a internet és el domini. El domini identifica al propietari, i per això poden haver problemes per resoldre qui té més dret a l'hora d'utilitzar un domini concret. Es pot resoldre acudint a un arbitratge, que tindrà en compte a qui pertany la web (empresa o particular), quina utilització té, qui reclama el domini i amb quin objectiu. L'ICANN és l'organisme que s'encarrga de regular els conflictes dels dominis.
També s'ha de tenir en compte la protecció de les dades dels usuaris. L' Agència de Protecció de Dades diu que tots aquells que tinguin una bases de dades dels usuaris ho han de comunicar. Relacionat amb la publicitat, la Ley de servicios de la Sociedad de la Información diu que tota web on hi hagi publicitat de la qual el propietari rebi algu benefici ha de tenir una informació bàsica com nom, domicili, NIF i adreça electrònica.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home